29 فروردین 1400

Berline

28 فروردین 1400

دلایل افزایش قیمت نفت در سال 2020

بنابر گزارش بلومبرگ کرونا یکی از دلایل افزایش قیمت نفت در سال 2020 اعلام شد
28 فروردین 1400

نمایشگاه برلین

نمایشگاه برلین در سال 2020
28 فروردین 1400

پروژه در ترکیه

HDPE F7000
24 فروردین 1400

Hello world!

[…]