28 فروردین 1400

دلایل افزایش قیمت نفت در سال 2020

بنابر گزارش بلومبرگ کرونا یکی از دلایل افزایش قیمت نفت در سال 2020 اعلام شد